Dag in dag uit organiseer ik liefdevolle kinderopvang voor jouw kind. Ik bied hiervoor een warme omgeving, waarin kinderen zichzelf mogen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om alle zaken goed te kunnen regelen, heb ik informatie van je nodig. Wat ik precies met je gegevens doe, vertel ik je graag in deze privacyverklaring.

Maak je gebruik van mijn diensten? Dan ga ik ervan uit dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Dit moet je van ons weten

 • Ik verzamel gegevens om goed voor je kind te kunnen zorgen en om de kinderopvang zoveel mogelijk op jouw wensen af te kunnen stemmen.
 • Ik ga zorgvuldig om met jouw gegevens en doe er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.
 • Ik ga zorgvuldig om met jouw gegevens en doe er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.
 • Ik wissel je gegevens alleen uit met een derde partij als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Ik verkoop je gegevens niet aan derden. Ik respecteer dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Ik zal er alles aan doen om je op de hoogte te brengen van je rechten omtrent de verstrekte persoonsgegevens en deze respecteren.
 • De manier waarop ik met je gegevens omga en deze bewaar, is volgens de Europese wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Gastouder LaFé ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Welke gegevens verzamel ik en waar bewaar ik ze?

Als je je kind inschrijft voor opvang bij Gastouder LaFé verzamel ik een aantal gegevens die mij in staat stellen om een plaatsingsovereenkomst met je aan te gaan, goede opvang te bieden, de ontwikkeling en het welzijn van je kind te volgen, met je te communiceren en de facturatie en evt. incasso te kunnen regelen.

Het gaat om:

 • Voor- en achternaam (ouder en kind)
 • Geslacht (ouder en kind)
 • Geboortedatum (kind)
 • Adresgegevens (ouder en kind)
 • Telefoonnummer (ouder)
 • Burgerlijke staat (ouder)
 • Rekeningnummer (ouder, niet verplicht en pas bij aangaan plaatsingsovereenkomst)

En ook deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Rekeningnummer (ouder, niet verplicht en pas bij aangaan plaatsingsovereenkomst)
 • Religieuze overtuiging indien nodig, bijv. in verband met voeding (kind, pas bij aangaan plaatsingsovereenkomst)
 • Gegevens over gezondheid (indien van toepassing) voor het bieden van de juiste zorg, bijv. bij allergieën (kind, pas bij aangaan plaatsingsovereenkomst)
 • Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde eigen database. De papieren originelen worden bewaard in kinddossiers op de opvanglocatie.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Gastouder LaFé bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Als je het inschrijfformulier hebt ingevuld en toch geen plaatsingsovereenkomst met mij wilt aangaan, dan worden de gegevens binnen een maand verwijderd.

Zijn wij een plaatsingsovereenkomst met je aangegaan dan worden alle gegevens op de plaatsingsovereenkomst bewaard tot 7 jaar na het einde van de plaatsing.

Alle gegevens die ik nodig heb om goede kinderopvang te verzorgen, zoals bijv. verslagen van oudergesprekken, worden direct na het einde van de plaatsing verwijderd.

Verstrekking aan derden

Ik ga zorgvuldig om met jouw gegevens of die van je kinderen en wissel je gegevens alleen uit met een derde partij als dit noodzakelijk is voor bepaalde doelen.

 • Ik ben wettelijk verplicht om je gegevens uit te wisselen met de Belastingdienst (voor de kinderopvangtoeslag) en met de GGD (voor inspectiedoeleinden)
 • Ook kan er gegevensuitwisseling plaatsvinden met de gemeente, scholen of een zorgverlener. Hiervoor vraag ik altijd je toestemming.

Buiten de voorgaande situaties verstrek ik geen persoonsgegevens aan derden tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van je kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij . Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Mag ik je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van mijn privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met mij op:

Gastouder LaFé
Zeeweg 225
1971 HC IJmuiden
06 141 00 371
patricia@gastouderlafe.nl

Omdat onze branche onderhevig is aan wijzigingen vanuit wet- en regelgeving, kan er altijd iets veranderen aan de manier waarop ik met je gegevens omga. Bij een wijziging pas ik deze privacyverklaring aan. Op mijn website vind je altijd de meest recente versie.

d.d. 05-06-2018